Ochrana osobních údajů

Správce osobních údajů:
Andrea Máčalíková
Svinařovská 1644, Švermov, 273 09 Kladno
IČO 01877160
Podnikatelka zapsaná v živnostenském rejstříku
E-mail: info@andreamacalikova.cz

a

František Máčalík
Hasilova 3125/12, 155 00, Praha 5 – Stodůlky
IČO 02490684
Podnikatel zapsaný v živnostenském rejstříku
E-mail: info@andreamacalikova.cz

a

obchodní společnost
Cesta vnitřní svobody s.r.o.
Medunova 2947/1, Stodůlky, 155 00 Praha 5
IČO 066 82 766, DIČ CZ06682766

E-mail: info@andreamacalikova.cz
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 286272

(dále také jen „Správce“)

I. Důležité pojmy

Správce je provozovatelem webových stránek www.andreamacalikova.cz a www.kvantovanisrdcem.cz, s těmito weby spojenými dalšími online službami a dalších projektů v síti internet (dále jen „Služby“). Při provozu Služeb Správce zpracovává osobní údaje. Správci uvedení v záhlaví těchto obchodních podmínek vystupují jako dva samostatní správci osobních údajů a pojem „Správce“ se v textu těchto podmínek vztahuje ke kterémukoliv z označených subjektů.

Osobní údaje jsou identifikátory, které uživatel Správci sdělil subjekt údajů a které jsou samostatně či ve spojení s dalšími identifikátory schopné identifikovat konkrétního uživatele (fyzickou osobu).

Subjekt údajů je pro účely těchto Zásad uživatel – fyzická osoba, jehož údaje jsou Správcem při provozu Služeb zpracovány.

Zpracování osobních údajů znamená jednotlivý úkon či soubor úkonů, k nimž systematicky dochází při nakládání s osobními údaji. Jedná se zejména o jejich shromažďování, uspořádání, ukládání, vyhledávání, používání, řazení a třídění v databázích, blokování a další. Zpracování osobních údajů je Správcem je prováděno v souladu s platnou legislativou v oblasti ochrany osobních údajů, a to dle nařízení č. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „nařízení GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Zpracovatelem je osoba (fyzická či právnická), kterou Správce pověřil zpracováním osobních údajů pro účely stanovení Správcem.

Zvláštní kategorie údajů jsou osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, členství v odborech, zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.

II. Účel a způsob zpracování osobních údajů

1. Účelem zpracování osobních údajů je využití Služeb poskytovaných Správcem. Právním základem zpracování osobních údajů je pak uzavřená smlouva, objednávka či udělený souhlas ze strany subjektů údajů.

2. Emailové newslettery správce zasílá pouze na základě uděleného zvláštního souhlasu ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, k zasílání emailových zpráv (newsletterů); takovýto souhlas však nenahrazuje souhlas se zpracováním osobních údajů.

3. Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu, ve kterém byly uživateli poskytnuty a pouze pro shora uvedené účely (nákup Služeb / uzavření smlouvy či další využití Služeb a zasílání informací formou emailových newsletterů).

4. Zvláštní kategorie údajů je Správcem zpracovávána vždy pouze na základě toho, že takové údaje Správci subjektů údajů sám dobrovolně v rámci využití služeb sdělí; Správce údajů předem od uživatele takové údaje nevyžaduje a nemá první či jakýkoliv jiný zájem na jejich zpracování. Sdělení takovýchto údajů záleží vždy na rozhodnutí subjektů údajů.

5. Správce zpracovává osobní údaje tak, že s nimi provádí zejména následující úkony a operace: ukládá je do databáze uživatelů, upravuje je v případě, že si uživatelé dožádají doplnění nebo úpravy, vyhledává je v rámci své databáze, třídí je dle jednotlivých kritérií a likviduje je po uplynutí shora uvedené lhůty pro zpracování nebo po odvolání souhlasu subjekty údajů.

6. Subjekt údajů je předem v rámci smluvního vztahu se Správcem vyrozuměn a souhlasí, že v případě, bude-li součástí zakoupené služby či produktu skupinová online lekce či online workshop, probíhající prostřednictvím digitální platformy (Zoom apod.), je Správce oprávněn z takovéto lekce či workshopu pořídit záznam a ten použít pro své další účely vč. jeho šíření prostřednictvím sítě internet či emailu v rámci svých podnikatelských aktivit. Informace o této skutečnosti je uvedena taktéž ve Všeobecných obchodních podmínkách stránek www.andreamacalikova.cz či v dalších online službách Správců. Subjekt údajů v této souvislosti výslovně bere na vědomí ustanovení čl. II. odst. 4 týkající se zvláštní kategorie údajů, kdy je vždy jen a pouze rozhodnutím subjektu údajů, zda takovéto údaje Správci i v rámci skupinových online lekcí či workshopů, sdělí.

III. Doba uchování osobních údajů

Správce uchovává sdělené osobní údaje po následující dobu:
• V případě trvání smluvního vztahu po dobu jeho trvání a následujících 5 let po jeho ukončení (a to z důvodu možné reklamace či dalších nároků smluvních stran.
• Po dobu 5 let od posledního využití služby uživatelem.
• Nebo do odvolání souhlasu či obdobného úkonu uživatele, kterým odvolá možnost zpracování svých osobních údajů Správcem.

IV. Práva subjektů údajů

Správce garantuje subjektům údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů zejména tato práva, která vychází z nařízení GDPR:
1) Subjekty údajů mají právo na přístup ke svým osobním údajům. Dále mají právo na jejich opravu a/nebo doplnění nebo jejich výmaz, popřípadě mohou požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, jakož i právo nebýt předmětem automatizovaného individualizovaného rozhodování (vč. profilování).

2) Subjekty údajů mají právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů.

3) Subjekty údajů mají právo na přenositelnost údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

4) Subjekty údajů jsou oprávněny kdykoliv udělený souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. Pro odvolání souhlasu Správce doporučuje využít tento svůj kontaktní email: info@andreamacalikova.cz

5) Subjekty údajů jsou oprávněny podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email posta@uoou.cz, datová schránka qkbaa2n.

V. Informace o cookies

1. Správce při užití webových stránek používá cookies či obdobné technologie. Cookies jsou obsahově malé soubory, které slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o zařízeních uživatelů, z nichž přistupují na webové stránky Správce.

2. Správce používá základní (nezbytné) technické, analytické a marketingové cookies. Technické cookies pomáhají při shlédnutí stránek a případně při registraci do Služeb správce. Analytické cookies Správce užívá k analýze dat za účelem zlepšení fungování Služeb Správce. Marketingové cookies slouží ke sledování preferencí uživatelů webových stránek za účelem cílení reklamy. Analytické a marketingové cookies využívá Správce ve spolupráci s nástroji třetích osob a užívá je jen na základě předchozího souhlasu uživatelů.

3. Uživatel je oprávněn využití cookies v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých cookies, na to slouží zvláštní nástroj pro správu cookies v rámci webových stránek www.andreamacalikova.cz.

VI. Závěrečná ustanovení

1. V případě, využije-li Správce pro svou činnost zpracovatele, zavazuje se pověřit je ochranou osobních údajů stejnou, jako garantuje subjektům údajů v rámci těchto zásad.

2. Správce při své činnosti nepředává osobní údaje mimo země EU.
3. Správce si vyhrazuje právo je změnit v případě změn na straně Správce či právní úpravy v této oblasti.
4. Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné ode dne 7. 3. 2022.

Andrea Máčalíková
Cesta vnitřní svobody s.r.o.

Cookies na webových stránkách andreamacalikova.cz

Na základě požadavku zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, jsme povinni vás informovat o tom, že náš web využívá tzv. cookies.

Co jsou cookies a k čemu slouží?
Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané v počítači nebo mobilním zařízením prostřednictvím prohlížeče v okamžiku, kdy začnete využívat naše webové stránky. Když se později vrátíte na náš web, prohlížeč pošle uloženou cookie zpět a server tak získá všechny informace, které si u vás předtím uložil. Soubory cookie můžete ze svého počítače nebo zařízení odstranit dle pokynů v souboru nápovědy svého prohlížeče internetu. Svůj prohlížeč můžete také nastavit tak, aby soubory cookie nepřijímal. Pokud však soubory cookie odstraníte nebo zablokujete, některé funkce webu nebude možné využít. Cookies umožní našemu webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, jako jsou například oblíbené nemovitosti, použitý jazyk a další. Soubory “cookies” mohou ulehčit a zpříjemnit práci při prohlížení internetu tím, že si zapamatují vaše preference anebo vám při opakovaných návštěvách určitých webových stránek ulehčí přihlašování a orientaci na webu. Já je používám například ke sledování počtu návštěvníků mých webových stránek, k registraci a uložení vašeho nastavení a vyhledávání a k výběru reklamy.

Cookies v žádném případě neslouží k identifikaci vaší osoby.

Soubory cookies se rozdělují na dočasná a trvalá. Dočasná cookies jsou po ukončení vaší návštěvy smazána a slouží k tomu, aby při přecházení z jedné stránky na druhou byla zachována data a nemuseli jste je zadávat opakovaně. Dělají web přehlednější a srozumitelnější s větší bezpečností směrem k uživatelům. Trvalá cookies zůstávají ve vašem počítači déle, umožní vám si přizpůsobit naše webové stránky a slouží k tomu, abychom dokázali vždy zareagovat co nejrychleji na vaše potřeby. Tyto soubory však neslouží k osobní identifikaci návštěvníků těchto stránek, jsou ukládány anonymizované a nejsou spojeny s žádnými dalšími daty. Každý prohlížeč umožňuje administraci cookies. V případě, že váš prohlížeč bude mít povoleno použití cookies, budeme předpokládat, že s využitím cookies na našem webu souhlasíte.

Jak mohou být využívány cookies na stránkách?

Andrea Máčalíková, jako správce stránek a osobních údajů je oprávněna využívat z důvodu svých oprávněných zájmů tzv. technická cookies, která usnadňují technický chod webových stránek (např. jazyková volba stránek, vytvoření a registrace účtu uživatele) a základní výkonnostní cookies pro účely měření návštěvnosti stránek – Google Analytics. Správce dále využívá cookies pro tzv. remarketing na základě Vašeho souhlasu.

Měření návštěvnosti

Pomocí Google analytics se ukládají anonymní cookies a pomocí nich zjišťuji, které stránky kolik uživatelů navštěvuje, co je zajímá, jak dlouho na stránkách zůstanou. Znám počty lidí, čas strávený na mém webu, ale neznám jmenovitě, kdo to je.

Remarketing

Cookies někdy používám k výběru reklamy a to podle zájmu návštěvníka (tzv. remarketing). Tím se zabrání, že se vám bude nabízet reklama, o kterou nemáte zájem, nebo to, co jste již viděli. Data z remarketingu používám pouze k výběru uživatelů z důvodu nabídky vhodnější reklamy. Pro účely remarketingu můžu zjišťovat data o přibližné geografické lokaci vašeho počítače nebo mobilního přístroje za účelem poskytování lepšího relevantního obsahu.

 Cookies třetích stran

Při návštěvě našich webových stránek mohou být ve Vašem počítači nebo mobilním zařízení za účelem remarketingu ukládány cookies i jiných webových stránek (na základě Vašeho souhlasu), které mohou být na našem webu provozovány nebo na ně náš web odkazuje. Jedná se o společnost GOOGLE, Facebook, Seznam, You Tube a případně další. Tyto weby mají své zásady ochrany osobních údajů. Mé webové stránky tyto cookies nedokáží číst. V některých případech jsou tyto weby využívány k tomu, aby se na nich zobrazovala má reklama.

Nastavení správy cookies v prohlížečích:

Nejčastěji požívané webové prohlížeče (Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, atd.) umožňují správu cookies. V nastavení prohlížečů se dají jednotlivé cookie blokovat, mazat, nebo úplně zakázat jejich používání, nebo je omezit či povolit pro vybrané webové stránky. Detailnější informace najdete v nápovědě vašeho prohlížeče.

Nesouhlas a odstranění souborů cookie
Pro váš uživatelský komfort doporučuji při návštěvě mých webových stránek soubory cookie povolit. Pokud chcete odmítnout nebo odstranit všechny soubory cookie, můžete to provést přímo ve vašem prohlížeči. Odmítnutí souborů cookie ovšem bude mít negativní vliv na použitelnost nejen našeho webu, ale i všech ostatních.

V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek mě můžete kontaktovat.