Všeobecné obchodní podmínky

Poskytovatelé:
Bc. Andrea Máčalíková
Svinařovská 1644, Švermov, 273 09 Kladno
IČO 01877160
Email: info@andreamacalikova.cz
Podnikatelka zapsaná v živnostenském rejstříku

e-mail: info@andreamacalikova.cz
telefon: 775 934 518

a

obchodní společnost
Cesta vnitřní svobody s.r.o.
Medunova 2947/1, Stodůlky, 155 00, Praha 5 
IČO 066 82 766, DIČ CZ06682766
Email: info@andreamacalikova.cz
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v
Praze, sp. zn. C 286272
e-mail: info@andreamacalikova.cz

telefon: 775 934 518
(společně dále také jen „Poskytovatelé“)

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro prodej služeb a digitálního obsahu, kterými jsou paní Bc. Andrea Máčalíková a obchodní společnost Cesta vnitřní svobody s.r.o. Tyto subjekty jsou dále v textu těchto podmínek označovány také jako „Poskytovatelé“. Tyto obchodní podmínky se uplatní pro nákup služeb a digitálního obsahu uvedených subjektů prostřednictvím internetu, a to na základě online objednávky učiněné na webu www.andreamacalikova.cz či v dalších online službách, které jsou provozovány uvedenými subjekty.

2. V rámci konkrétní objednávky vystupuje jako Poskytovatel dané služby či digitálního obsahu vždy jen jeden z uvedených subjektů a za své plnění zákazníkovi odpovídá samostatně, jakož i za plnění povinností, které takovému Poskytovateli plynou z těchto obchodních podmínek. Poskytovatel je konkretizován vždy v objednávce či v prodejní stránce dané služby či digitálního obsahu.

3. Tyto všeobecné smluvní podmínky vymezují práva a povinnosti mezi Poskytovateli a zákazníkem, které vznikají objednávkou služeb či digitálního obsahu a jsou pro tento smluvní vztah závazné.

4. Zákazník při smluvním vztahu s Poskytovateli souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy na poskytování služby či na poskytování digitálního obsahu.

II. Uzavření smlouvy

1. Smluvní vztah (smlouva o poskytování služeb či poskytování digitálního obsahu) mezi Poskytovateli a jejich zákazníky vzniká potvrzením doručené objednávky, které je Poskytovateli zasláno zákazníkovi na jeho e-mailovou adresu, nesjednají-li smluvní strany jinak.

2. Zákazník je v postavení spotřebitele a na vztah s Poskytovateli se uplatní ujednání z.č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Ovšem uvede-li zákazník v objednávce své IČO a fakturační údaje, či zamýšlí využít služby či digitální obsah Poskytovatelů v rámci své podnikatelské činnosti, nebude na něj pohlíženo v rámci smluvního vztahu jako na spotřebitele a jeho smluvní vztah s Poskytovateli bude posuzován jako smluvní vztah dvou podnikajících osob.

3. Webové stránky Poskytovatelů či jejich další prezentace na webu obsahují seznam a popis nabízených služeb a digitálního obsahu, včetně uvedení cen jednotlivých služeb a digitálního obsahu a případně také zvláštních podmínek pro jejich využití. Poskytovatelé v rámci svých služeb nabízí také k zakoupení zboží, pokud takovou nabídku zveřejní. Na nákup zboží se pak použijí přiměřeně tyto obchodní podmínky a dále příslušná ustanovení obchodního zákoníku.

4. Poskytovatelé si vyhrazují právo, že služby a digitální obsah, prezentované v rámci jimi provozovaných internetových služeb, nemusí být vždy dostupné.

III. Objednávka služeb a digitálního obsahu

1. Pro objednání zákazník provede příslušnou volbu obvykle na webové stránce a vyplní objednávkový formulář ve webovém rozhraní internetových stránek Poskytovatelů, případně zašle e-mail, pokud tak Poskytovatelé v popisu zakupovaného digitálního obsahu či služby stanoví.

2. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávané službě či digitálním obsahu a povinné údaje k vyplnění pro účely uzavření smlouvy a fakturace.

3. Objednávku odešle zákazník Poskytovatelům provedením příslušné volby v rozhraní stránky či zašle e-mail, je-li tak stanoveno, není-li u jednotlivé služby či digitálního obsahu stanoveno jinak.

4. Poskytovatelé bez zbytečného odkladu po obdržení objednávky potvrdí přijetí objednávky elektronickou poštou na e-mailovou adresu zákazníka.

5. Poskytovatelé nejsou povinni přijmout objednávku a uzavřít smlouvu se zákazníkem. Tato výhrada se sjednává zejména pro osoby, které podstatným způsobem porušily práva či oprávněné zájmy Poskytovatelů, jim spřízněných osob či tyto obchodní podmínky.

IV. Cena a platební podmínky

1. Zákazník získává přístup ke službám či digitálnímu obsahu po zaplacení plné stanovené ceny, není-li v objednávkovém formuláři či u popisu služby či digitálního obsahu stanoveno jinak.

2. V rámci akceptace objednávky je uvedena cena služby či digitálního obsahu a způsoby její úhrady (bezhotovostním převodem, kdy se stanovuje lhůta splatnosti 7 dnů, není-li stanoveno v popisu služby či digitálního obsahu jinak).

3. Daňový doklad – fakturu vystaví Poskytovatelé zákazníkovi po uhrazení ceny a zašlou jej v elektronické podobě na elektronickou adresu zákazníka.

4. V případě, že ze strany zákazníka nedojde k úhradě ceny do stanoveného data poskytnutí služby či digitální obsah do 5 dnů po její splatnosti, smlouva se ruší a Poskytovatelé nejsou povinni službu zákazníkovi poskytnout.

5. Poskytovatelé mohou umožnit úhradu některých svých služeb po částech, pokud to v popisu takové služby (či její ceny) uvedou. Poskytovatelé si vyhrazují právo vázat úhradu ceny po částech na zpřístupnění určité části služby či digitálního obsahu (např. zpřístupnění jednotlivých modulů kurzu apod.), k níž se část ceny vztahuje, s tím, že nedojde-li ve stanoveném termínu k úhradě další části ceny, nebude další část či zbytek služby nebo digitálního obsahu nadále zákazníkovi zpřístupněny. Uvedené ujednání nezbavuje však zákazníka povinnosti uhradit celou cenu za službu, pokud Poskytovatelé stanoví v popisu služby při objednávce celkovou cenu za službu či digitální obsah, nikoliv za jeho (dosud) čerpané části.

6. V případě, umožní-li Poskytovatelé úhradu některých svých služeb či digitálního obsahu ve splátkách, je zákazník povinen uhradit celou cenu sjednané služby či digitálního obsahu, a to i v případě, pokud se sám z důvodů okolností na své straně rozhodne službu či digitální obsah v celém rozsahu nevyužít či využití služby či digitálního obsahu sám ukončil předčasně.

V. Platba přes platební bránu ComGate

Poskytovatel platební brány na webu www.andreamacalikova.cz je společnost ComGate Payments, a.s. 
Informací o platebních metodách – platby kartou a platebními tlačítky bank se základním vysvětlením průběhu platby naleznete zde:
a) platba kartou
b) platba platebními tlačítky bank.

Kontaktní údaje na společnost ComGate Payments, a.s. pro případné reklamace nebo dotazy k platbám:
ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

V. Dodací podmínky

1) Služby

Individuální konzultace a setkání

Online či osobní konzultace budou dodány dle podmínek uvedených v popisu služby na webovém rozhraní, popřípadě individuálně sjednaných. Před konáním osobní či online konzultace (a to i v případě, jsou-li součástí jiných služeb či produktů), je možné nejpozději ve lhůtě 48 hodin před touto událostí požádat o změnu termínu ze zvlášť závažných důvodů na straně zákazníka (např. nemoc apod.). Tuto možnost lze využít pouze jednou v rámci daného produktu či služby, jinak termín bez náhrady propadá. V případech zvláštního zřetele hodných je možné požádat o individuální domluvu, právo na změnu však nevzniká automaticky. Toto ujednání se nedotýká těch produktů a služeb, kdy jsou domlouvány hromadné osobní či online setkání nebo konzultace pro více účastníků; v takovém případě je individuální změna termínů konzultací vyloučena.

Hromadné akce a živá setkání

V případě akcí, které se konají v rámci živého setkání, je možné se omluvit nejdéle 7 dnů před konáním takovéto akce. V takovém případě vrátí Poskytovatelé zákazníkovi plnou uhrazenou cenu sníženou o manipulační poplatek ve výši 200 Kč. V době 6 dnů a méně před konáním živého setkání propadá 100% uhrazené ceny. Poskytovatelé jsou oprávněni se dohodnout se zákazníkem v případě závažných důvodů jinak, zejména například umožnit zákazníkovi účast na akci online v přímém přenosu či ze záznamu, nemůže-li se zákazník účastnit živé akce, je-li to možné, a podobně. V případě živých setkání je také vždy možné ze strany zákazníka nahradit svou účast jinou osobou. Pokud vzniknou náklady spojené s touto změnou, nese je vždy zákazník.

2) Digitální obsah
Poskytovatelé odpovídají zákazníkovi za to, že je digitální obsah v době jeho dodání bez vad. Poskytovatelé poskytují zákazníkovi aktualizace digitálního obsahu, jen pokud to výslovně sjednají při uzavření objednávky, jinak aktualizace zakoupeného digitálního obsahu poskytovány nejsou.

On-line kurzy

Při koupi on-line kurzu může být Poskytovateli zákazníkovi po uhrazení ceny vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní a budou vygenerovány, a na e-mail, který uvedl zákazník v objednávce, zaslány přístupové údaje k takovémuto uživatelskému účtu. V případě, bude-li kurz šířen jiným způsobem než prostřednictvím členské sekce, budou zákazníkovi zaslány přístupové údaje k jiné platformě, jejímž prostřednictvím bude kurz dostupný, či bude šířen e-mailem či jinou, Poskytovateli vyhrazenou formou. Po přihlášení s využitím přístupových údajů bude digitální obsah (online kurz) dodán zpřístupněním členské sekce či v rámci jiné platformy, a to obvykle ve lhůtě tří dnů po zaplacení, není-li stanoven konkrétní den spuštění kurzu. Je-li to s ohledem na návaznost obsahu efektivní, budou jednotlivé lekce zpřístupňovány postupně, dle harmonogramu Poskytovatelů, případně Poskytovatelé mohou stanovit konkrétní datum zahájení on-line kurzu pro jeho účastníky. Není-li na stránkách Poskytovatelů stanoveno jinak, Poskytovatelé obsah online kurzů obvykle
neaktualizují.

E-booky a další materiály ke stažení

V případě digitálního obsahu, který se stahuje z webového prostředí, zašlou Poskytovatelé zákazníkům odkazy a další přístupové údaje, na jejichž základě jim bude umožněno si zakoupený produkt stáhnout. Podmínkou k zaslání takovýchto odkazů či přístupových údajů je plná úhrada ceny takovéhoto digitálního obsahu. Není-li na stránkách Poskytovatelů stanoveno jinak, Poskytovatelé obsah e-booků obvykle neaktualizují.

Digitální obsah poskytovaný za osobní údaje („magnet“)

Těmito obchodními podmínkami se řídí také právní poměry mezi Poskytovateli a zákazníkem, pokud Poskytovatelé poskytnou digitální obsah za osobní údaje namísto odměny (a Poskytovatelé pak tyto údaje zpracovávají i pro jiné účely než poskytnutí digitálního obsahu nebo splnění svých zákonných povinností).

Pořizování záznamů

Zákazník bere na vědomí, že v případě, bude-li součástí zakoupené služby či digitálního obsahu skupinová online lekce či online workshop, probíhající prostřednictvím digitální platformy (Zoom apod.), jsou Poskytovatelé oprávněni z takovéto lekce či workshopu pořídit záznam a ten použít pro své další účely vč. jeho šíření prostřednictvím sítě internet či e-mailu v rámci svých podnikatelských aktivit. Informace o této skutečnosti je uvedena taktéž v Zásadách ochrany osobních údajů Poskytovatelů, kde je zákazník informován o způsobech zpracování osobních údajů Poskytovateli jako správci osobních údajů.

3) Dodání zboží

Při koupi zboží bude zakoupené zboží zasláno jako poštovní zásilka na adresu uvedenou v objednávce. Povinnost dodat zboží Poskytovatelé splní předáním zboží přepravci, kterého zákazník v objednávce zvolil či kterého Poskytovatelé určili. Bezdůvodné odmítnutí převzetí zboží se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží a není považováno za odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka. Pokud při převzetí zásilky je zjištěno porušení obalu, je zákazník povinen toto uplatnit ihned u přepravce. Pokud podpisem dodacího
listu nebo soupisu balíků přepravce nebo obdobného dokumentu stvrdíte převzetí zásilky, má se zato, že zboží bylo dodáno v neporušeném obalu a není možné již reklamovat zboží z důvodu porušení celistvosti obalu. Odmítnutí zásilky s poškozeným obalem se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí převzetí zásilky; v takovém případě zákazník bezodkladně kontaktuje Poskytovatele.

V případě zasílání zboží je zákazník povinen uhradit cenu poštovného a balného uvedeného v objednávce. Pokud by bylo nutné z důvodů na straně zákazníka doručovat zásilku opakovaně anebo jiným než objednaným způsobem, je zákazník povinen uhradit náklady na opakované doručení nebo na doručení jiným způsobem. V případě, odmítne-li zákazník bezdůvodně zásilku převzít, mají Poskytovatelé nárok na náhradu nákladů spojených s jejím dodáním a uskladněním, jakož i dalších nákladů, které z tohoto důvodu vzniknou.

4) Společná pravidla

a) Poskytovatelé výslovně stanovují, že v případě zakoupení „balíčku“ či jinak zvýhodněného či zvlášť sestaveného produktu sestávajícího ze zboží, služeb, konzultací, digitálního obsahu vč. předplatitelských klubů a obdobných služeb se v případě nevyčerpání všech součástí z důvodů na straně zákazníka uhrazené prostředky za tyto součásti balíčku nevrací; cena je stanovená za balíček, nikoliv za jeho (dosud vyčerpané) části.

b) V případě, že Poskytovatelé pro čerpání některých služeb vytvoří pro své zákazníky uživatelské účty, je zákazník v takovém případě povinen dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích ke svému členskému účtu a neumožnit jejich použití třetím osobám. Zákazník se dále zavazuje udržovat údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé.

c) Poskytovatelé si vyhrazují právo vyloučit zákazníka z účasti v online kurzu vč. účasti ve facebookových skupinách Poskytovatelů či ze vzdělávací akcích vč. online skupinových setkání, webinářů apod., pokud zákazník narušuje fungování skupiny, průběh akce či setkání (např. nevhodným chováním, urážením ostatních účastníků apod.). V případě vyloučení z důvodů uvedených v tomto odstavci nemá zákazník nárok na vrácení zaplacené ceny.

d) V případě skupinových akcí si Poskytovatelé vyhrazují právo zrušit takovou akci při nižším počtu přihlášených či zásahu vyšší moci.

e) Poskytovatelé si vyhrazují právo poskytovat objednané služby či digitální
obsah pouze po dobu stanovenou v popisu konkrétní služby, digitálního obsahu, kdy uvedená doba plyne od zaplacení objednávky Zákazníkem. V případě okolností na straně Poskytovatelů, které spočívají v potřebě prodloužit poskytování doby objednané služby, jsou Poskytovatelé oprávněni dobu poskytované služby prodloužit.

VI. Odstoupení od smlouvy

1. Poskytovatelé jsou oprávněni od smlouvy odstoupit, jestliže není možné z objektivních důvodů službu či digitální obsah za původních podmínek poskytnout, plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním, v případě podstatného porušení těchto podmínek, smlouvy či nevhodném, urážejícím a podobném jednání při užití webu a dalších služeb Poskytovatelů zákazníkem. Odstoupení je účinné doručením oznámení zákazníkovi.

2. Poskytovatelé jsou oprávněni od smlouvy odstoupit také v případě, že zákazník poruší bod 3 v oddílu IX. těchto obchodních podmínek a šíří či kopíruje obsah kurzů, seminářů či ostatního digitálního obsahu poskytnutého Poskytovali, a to bez náhrady zákazníkem zaplacené částky.

3. Vzhledem k tomu, že v případě zakoupení digitálního obsahu Poskytovatelé zpřístupňují bezprostředně po uhrazení ceny zákazníkovi v postavení spotřebitele digitální obsah způsobem vylučujícím možnost navrácení plnění, v takovém případě není možné ze strany zákazníka od smlouvy odstoupit. Z důvodu těchto okolností hodných zvláštního zřetele je u digitálního obsahu a služeb nabízených prostřednictvím internetových stránek Poskytovatelů či jejich dalších internetových služeb vyloučena možnost odstoupit ve lhůtě do 14 dnů od smlouvy uzavřené způsobem na dálku a požadovat vrácení celé uhrazené ceny. Pokud to bude u některých produktů z řady digitálního obsahu Poskytovatelů s možností odstoupení od smlouvy jinak, tato skutečnost bude vždy v rámci jejich popisu na webu či v objednávce uvedena, případně bude uvedeno, jaká se poskytuje lhůta pro odstoupení od smlouvy zákazníkovi.

4. Zákazník v postavení spotřebitele je dále oprávněn od smlouvy na poskytnutí digitálního obsahu uzavřené způsobem na dálku odstoupit v případě, nedodají-li Poskytovatelé digitální obsah bezodkladně po jeho zaplacení nebo v dodatečné lhůtě stanovené zákazníkem. Zákazník může od smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty jen v případě, že je z prohlášení Poskytovatelů nebo z okolností zjevné, že Poskytovatelé digitální obsah neposkytnou anebo vyplývá-li z ujednání stran nebo z okolností při uzavření smlouvy, že je plnění v určeném čase nezbytné. Výslovně se však stanovuje, že toto ujednání se nepoužije v případě tzv. předprodejů, kdy je stanoveno datum dodání plnění.

5. Pro zákazníka v postavení spotřebitele se dále v případě odstoupení od smlouvy uzavřené způsobem na dálku pro nákup zboží a služeb užijí ust. § 1829 a násl.

VIII. Odpovědnost za vady

a) Digitální obsah

1. Zákazník je oprávněn uplatnit svá práva z vadného plnění, a to v případě, vykazuje-li digitální obsah vadu. Zákazník v postavení spotřebitele je oprávněn vytknout vadu ve lhůtě dvou let od převzetí digitálního obsahu. V takovém případě, je-li to možné, může zákazník požadovat její odstranění (případně se posoudí, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné). Práva z vadného plnění uplatní zákazník u Poskytovatelů e-mailem bezodkladně po jeho zjištění. V rámci reklamace Poskytovatelé potom vadu odstraní v přiměřené době tak, aby nezpůsobila zákazníkovi značné obtíže. Není-li zákazník v postavení spotřebitele, odpovídají Poskytovatelé za vady, které se u digitálního obsahu vyskytnou při převzetí a zákazník je vytkne bezodkladně.

2. Zákazník v postavení spotřebitele může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud Poskytovatelé vadu dle předchozího odstavce neodstraní, nebo pokud se vada projeví i po odstranění nebo je vada podstatným porušením smlouvy. Zákazník není oprávněn od smlouvy odstoupit, jedná-li se o vadu nevýznamnou.

3. Stanovuje se v souladu se zákonem, že přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou digitálního obsahu bez vady a vadného digitálního obsahu, který byl zákazníkovi poskytnut. Má-li být digitální obsah poskytován po určitou dobu, zohlední se doba, po kterou byl poskytován vadně. V případě, jedná-li se o digitální obsah poskytovaný za osobní údaje zákazníka namísto odměny, nemůže zákazník požadovat přiměřenou slevu.

4. Peněžité částky, které mají Poskytovatelé z důvodu vadného plnění vydat zákazníkovi, ať už z titulu poskytnutí přiměřené slevy či pokud zákazník odstoupí od smlouvy, vrátí Poskytovatelé na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy zákazník uplatnil u Poskytovatelů příslušné právo z vadného plnění.

5. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ust. § 1914 – 1925, § 2161 – 2174b a § 2389a a násl. občanského zákoníku).

6. Vady digitálního obsahu je nutné vytknout bez zbytečného odkladu po jejich zjištění na e-mailovou adresu: info@andreamacalikova.cz.

b) Odpovědnost za vady při prodeji zboží

1. Poskytovatelé odpovídají za to, že zboží, tedy věc, při převzetí zákazníkem nemá vady. Poskytovatelé odpovídají spotřebitelům, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí zboží. Je-li zákazník v postavení spotřebitele, pak v případě, že se vada projeví do 12 měsíců od převzetí věci, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. U vady, která se projeví po uplynutí 12 měsíců od koupě věci do konce záruční doby, je zákazník povinen prokázat, že věc byla vadná již při převzetí. Není-li zákazník spotřebitelem, odpovídají Poskytovatelé pouze za vady, které má věc při převzetí a zákazník je vytkne bezodkladně. Vadu krytou zárukou musí zákazník vytknout poskytovateli záruky (který může být odlišný od Poskytovatelů) ve lhůtě určené délkou záruční doby

2. Má-li věc vadu, může zákazník požadovat její odstranění. Podle své volby může zákazník požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, jen pokud je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo nepřiměřeně nákladný. Poskytovatelé můžou odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady. Poskytovatelé odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím zákazníkovi nezpůsobila značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který zákazník věc koupil.

3. Zákazník může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s § 2170 odst. 1 a 2 občanského zákoníku, nebo pokud se vada projeví opakovaně, nebo je vada podstatným porušením smlouvy, nebo je z prohlášení Poskytovatelů nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro zákazníka.

4. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou zákazník obdržel.

5. Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná.

6. Peněžité částky, které mají Poskytovatelé z důvodu vadného plnění vydat zákazníkovi, ať už z titulu poskytnutí přiměřené slevy či pokud zákazník odstoupí od smlouvy, vrátí Poskytovatelé na vlastní náklady bez zbytečného odkladu; v případě odstoupení zákazníka od smlouvy poté, co Poskytovatelé obdrží věc nebo jim zákazník prokáže, že věc odeslal.

7. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 – 1925, § 2099 – 2117 a § 2161 – 2174b občanského zákoníku).

8. Nároky z titulu odpovědnosti za vady věci je nutné vytknout u Poskytovatelů bez zbytečného odkladu po zjištění vad na e-mailovou adresu: info@andreamacalikova.cz.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Poskytovatelé poskytují službu v rozsahu a způsobem uvedených v popisu služeb.

2. Poskytovatelé neodpovídají za to, že po využití jí poskytované služby získá zákazník finanční či osobní či zdravotní prospěch nebo jiné konkrétní výhody a výsledky.

3. Poskytovatelé jsou autorem a vykonavatelem autorských práv k službám a produktům a digitálnímu obsahu, webům a jejich jednotlivým součástem, mají-li charakter autorského díla, není-li v rámci webů uvedeno jinak. Poskytovatelé jsou autorem a vykonavatelem autorských práv k součástem online produktů, mají-li charakter autorského díla. Užití díla bez souhlasu Poskytovatelů či jakýkoliv jiný neoprávněný výkon práv k dílům je zakázán. Tento zákaz znamená zejména zamezení nedovoleného kopírování, přebírání a šíření a dalšího neoprávněného nakládání s weby, články, online záznamy, audiovizuálními díly a další.

4. Poskytovatelé používají v rámci své internetové prezentace recenze skutečných zákazníků svých služeb a digitálního obsahu, které získali od těchto zákazníků buďto na základě jejich spontánních písemných reakcí vůči Poskytovatelům nebo na vyžádání po využití služby či po konzumaci digitálního obsahu. Pro získání recenze Poskytovatelé oslovují vždy konkrétní
(platící) zákazníky. Recenze nejsou upravovány, Poskytovatelé si pouze
vyhrazují právo je z redakčních důvodů zkrátit či upravit gramatické nebo
stylistické chyby.

5. Spory vyplývající ze smlouvy uzavřené mezi Poskytovateli a zákazníkem řeší  obecné soudy.

6. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě uzavřené mezi Poskytovateli a zákazníkem. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními všeobecných obchodních podmínek.

7. Ustanovení o ochraně osobních údajů a nakládání s cookies naleznete v dalších sekcích webu Poskytovatelů.

8. Znění těchto všeobecných obchodních podmínek mohou Poskytovatelé měnit či doplňovat a tyto změny jsou účinné zveřejněním nových všeobecných obchodních podmínek (jejich změn) na webu Poskytovatelů. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

9. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

10. Věci těmito podmínkami neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a v případě, je-li zákazník v postavení spotřebitele, také ujednání zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti k 5. 1. 2023, kdy byly zveřejněny na stránkách www.andreamacalikova.cz . Dřívější obchodní podmínky k nahlédnuti ZDE.

Andrea Máčalíková
Cesta vnitřní svobody s.r.o.