Všeobecné obchodní podmínky

Poskytovatelé:
Bc. Andrea Máčalíková
Svinařovská 1644, Švermov, 273 09 Kladno
IČO 01877160
Email: info@andreamacalikova.cz
Podnikatelka zapsaná v živnostenském rejstříku

e-mail: info@andreamacalikova.cz
telefon: 775 934 518

a

obchodní společnost
Cesta vnitřní svobody s.r.o.
Medunova 2947/1, Stodůlky, 155 00, Praha 5 
IČO 066 82 766, DIČ CZ06682766
Email: info@andreamacalikova.cz
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v
Praze, sp. zn. C 286272
e-mail: info@andreamacalikova.cz

telefon: 775 934 518
(společně dále také jen „Poskytovatelé“)

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro prodej zboží, služeb a digitálního obsahu, kterými jsou paní Bc. Andrea Máčalíková a obchodní společnost Cesta vnitřní svobody s.r.o. Tyto subjekty jsou dále v textu těchto podmínek označovány také jako „Poskytovatelé“. Tyto obchodní podmínky se uplatní pro nákup zboží, služeb a digitálního obsahu uvedených subjektů prostřednictvím internetu, a to na základě online objednávky učiněné na webu www.andreamacalikova.cz či v dalších online službách, které jsou provozovány uvedenými subjekty.
 2. V rámci konkrétní objednávky vystupuje jako Poskytovatel dané služby či digitálního obsahu či jako prodávající zboží vždy jen jeden z uvedených subjektů a za své plnění zákazníkovi odpovídá samostatně, jakož i za plnění povinností, které takovému Poskytovateli plynou z těchto obchodních podmínek. Poskytovatel je konkretizován vždy v objednávce či v prodejní stránce dané služby či digitálního obsahu.
 3. Tyto všeobecné smluvní podmínky vymezují práva a povinnosti mezi Poskytovateli a zákazníkem, které vznikají objednávkou služeb či digitálního obsahu a jsou pro tento smluvní vztah závazné.
 4. Zákazník při smluvním vztahu s Poskytovateli souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy, smlouvy na poskytování služby či na poskytování digitálního obsahu.

 II. Uzavření smlouvy

 1. Smluvní vztah (kupní smlouva, smlouva o poskytování služeb či poskytování digitálního obsahu) mezi Poskytovateli a jejich zákazníky vzniká potvrzením doručené objednávky, které je Poskytovateli zasláno zákazníkovi na jeho e-mailovou adresu, nesjednají-li smluvní strany jinak.
 2. Zákazník je v postavení spotřebitele a na vztah s Poskytovateli se uplatní ujednání z.č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Ovšem uvede-li zákazník v objednávce své IČO a fakturační údaje, či zamýšlí využít služby či digitální obsah Poskytovatelů v rámci své podnikatelské činnosti, nebude na něj pohlíženo v rámci smluvního vztahu jako na spotřebitele a jeho smluvní vztah s Poskytovateli bude posuzován jako smluvní vztah dvou podnikajících osob.
 3. Webové stránky Poskytovatelů či jejich další prezentace na webu obsahují seznam a popis zboží, nabízených služeb a digitálního obsahu, včetně uvedení cen zboží, jednotlivých služeb a digitálního obsahu a případně také zvláštních podmínek pro jejich využití.
 4. Poskytovatelé si vyhrazují právo, že zboží, služby a digitální obsah, prezentované v rámci jimi provozovaných internetových služeb, nemusí být vždy dostupné.

 

III. Objednávka služeb a digitálního obsahu

 1. Pro objednání zákazník provede příslušnou volbu obvykle na webové stránce a vyplní objednávkový formulář ve webovém rozhraní internetových stránek Poskytovatelů, případně zašle e-mail, pokud tak Poskytovatelé v popisu zakupovaného digitálního obsahu či služby stanoví.
 2. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o zboží, objednávané službě či digitálním obsahu a povinné údaje k vyplnění pro účely uzavření smlouvy a fakturace.
 3. Objednávku odešle zákazník Poskytovatelům provedením příslušné volby v rozhraní stránky či zašle e-mail, je-li tak stanoveno, není-li u jednotlivé služby či digitálního obsahu stanoveno jinak.
 4. Poskytovatelé bez zbytečného odkladu po obdržení objednávky potvrdí přijetí objednávky elektronickou poštou na e-mailovou adresu zákazníka.
 5. Poskytovatelé nejsou povinni přijmout objednávku a uzavřít smlouvu se zákazníkem. Tato výhrada se sjednává zejména pro osoby, které podstatným způsobem porušily práva či oprávněné zájmy Poskytovatelů, jim spřízněných osob či tyto obchodní podmínky.

 IV. Cena a platební podmínky

 1. Zákazník získává vlastnické právo ke zboží, přístup ke službám či digitálnímu obsahu po zaplacení plné stanovené ceny, není-li v objednávkovém formuláři či u popisu stanoveno jinak.
 2. V rámci akceptace objednávky je uvedena cena zboží, služby či digitálního obsahu a způsoby její úhrady (bezhotovostním převodem, kdy se stanovuje lhůta splatnosti 7 dnů, není-li stanoveno v popisu služby či digitálního obsahu jinak).
 3. Daňový doklad – fakturu vystaví Poskytovatelé zákazníkovi po uhrazení ceny a zašlou jej v elektronické podobě na elektronickou adresu zákazníka.
 4. V případě, že ze strany zákazníka nedojde k úhradě ceny do stanoveného data poskytnutí služby či digitální obsah do 5 dnů po její splatnosti, smlouva se ruší a Poskytovatelé nejsou povinni službu zákazníkovi poskytnout.
 5. Poskytovatelé mohou umožnit úhradu po částech, pokud to v popisu uvedou. Poskytovatelé si vyhrazují právo vázat úhradu ceny po částech na zpřístupnění určité části služby či digitálního obsahu (např. zpřístupnění jednotlivých modulů kurzu apod.), k níž se část ceny vztahuje, s tím, že nedojde-li ve stanoveném termínu k úhradě další části ceny, nebude další část či zbytek služby nebo digitálního obsahu nadále zákazníkovi zpřístupněny. Uvedené ujednání nezbavuje však zákazníka povinnosti uhradit celou cenu za službu, pokud Poskytovatelé stanoví v popisu služby při objednávce celkovou cenu za službu či digitální obsah, nikoliv za jeho (dosud) čerpané části.
 6. V případě, umožní-li Poskytovatelé úhradu ve splátkách, je zákazník povinen uhradit celou cenu, a to i v případě, pokud se sám z důvodů okolností na své straně rozhodne službu či digitální obsah v celém rozsahu nevyužít či využití služby či digitálního obsahu sám ukončil předčasně. V případě prodlení s byť jednotlivou splátkou se stává splatnou celá cena.

 V. Platba přes platební bránu ComGate

 1. Poskytovatel platební brány na webu www.andreamacalikova.czje společnost ComGate Payments, a.s.
  Informací o platebních metodách – platby kartou a platebními tlačítky bank se základním vysvětlením průběhu platby naleznete zde:
  a) platba kartou
  b) platba platebními tlačítky bank.

Kontaktní údaje na společnost ComGate Payments, a.s. pro případné reklamace nebo dotazy k platbám:
ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267 

VI. Dodací podmínky

 1) Služby

Individuální konzultace a setkání

Online či osobní konzultace budou dodány dle podmínek uvedených v popisu služby na webovém rozhraní, popřípadě individuálně sjednaných. Před konáním osobní či online konzultace (a to i v případě, jsou-li součástí jiných služeb či produktů), je možné nejpozději ve lhůtě 48 hodin před touto událostí požádat o změnu termínu ze zvlášť závažných důvodů na straně zákazníka (např. nemoc apod.). Tuto možnost lze využít pouze jednou v rámci daného produktu či služby, jinak termín bez náhrady propadá. V případech zvláštního zřetele hodných je možné požádat o individuální domluvu, právo na změnu však nevzniká automaticky. Toto ujednání se nedotýká těch produktů a služeb, kdy jsou domlouvány hromadné osobní či online setkání nebo konzultace pro více účastníků; v takovém případě je individuální změna termínů konzultací vyloučena.

 

Hromadné akce a živá setkání
V případě akcí, které se konají v rámci živého setkání, je možné se omluvit nejdéle 7 dnů před konáním takovéto akce. V takovém případě vrátí Poskytovatelé zákazníkovi plnou uhrazenou cenu sníženou o manipulační poplatek ve výši 200 Kč (pokud to není v nabídce uvedeno jinak). V době 6 dnů a méně před konáním živého setkání propadá 100% uhrazené ceny. Poskytovatelé jsou oprávněni se dohodnout se zákazníkem v případě závažných důvodů jinak, zejména například umožnit zákazníkovi účast na akci online v přímém přenosu či ze záznamu, nemůže-li se zákazník účastnit živé akce, je-li to možné, a podobně. V případě živých setkání je také vždy možné ze strany zákazníka nahradit svou účast jinou osobou. Pokud vzniknou náklady spojené s touto změnou, nese je vždy zákazník.

Účastí na živém setkání zákazník souhlasí s pořizováním fotografií nebo video či audiozáznamů pořadatelem či jeho zmocněncem.

Při účasti na živém setkání je zakázáno účastníkům pořizovat video či audio záznam.

 

Klub (členství)
Poskytovatel stanoví podmínky pro členství v klubu popisem v rámci svých stránek; obvykle pro členství v klubu budou vyžadována opakované pravidelné platby pro sjednané období členství či po dobu neurčitou. Po přihlášení s využitím přístupových údajů bude obsah klubu dodán zpřístupněním členské sekce a/nebo jiné komunikační platformy, a to obvykle ve lhůtě tří dnů po zaplacení. Na přerušení členství v klubu se nahlíží jako na ukončení odběru tohoto typu produktu a pro obnovení členství je třeba zakoupit nový produkt tohoto typu za aktuálních podmínek nabízených poskytovatelem.

Členství v klubu je účtováno vždy za každé započaté určené časové období (tedy vždy za každý započatý měsíc nebo rok apod., a to podle popisu poskytovatele).

 

V případě, že objednávka členství v klubu podléhá opakované platbě, zákazník je vždy jasně informován na prodejní stránce produktu o výši pravidelného měsíčního poplatku i o způsobu, jak je možné členství v klubu ukončit a zastavit tak opakované účtování plateb. V případě, že zákazník vyplní objednávku, která opakovanou platbu zahrnuje, zašle mu Poskytovatel do dvou pracovních dnů od provedení první platby potvrzení o nastavení opakované platby prostřednictvím e-mailu uvedeného v objednávce. Zároveň vždy sedm dnů před automatickým vyúčtováním poplatku je zákazník o této skutečnosti upozorněn e-mailem na adresu, kterou uvedl v objednávce, spolu s jasnými pokyny, jak může zákazník opakované platby zrušit.

 

2) Digitální obsah
Poskytovatelé odpovídají zákazníkovi za to, že je digitální obsah v době jeho dodání bez vad. Poskytovatelé poskytují zákazníkovi aktualizace digitálního obsahu, jen pokud to výslovně sjednají při uzavření objednávky, jinak aktualizace zakoupeného digitálního obsahu poskytovány nejsou.

 

On-line kurzy

Při koupi on-line kurzu může být Poskytovateli zákazníkovi po uhrazení ceny vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní a budou vygenerovány, a na e-mail, který uvedl zákazník v objednávce, zaslány přístupové údaje k takovémuto uživatelskému účtu. V případě, bude-li kurz šířen jiným způsobem než prostřednictvím členské sekce, budou zákazníkovi zaslány přístupové údaje k jiné platformě, jejímž prostřednictvím bude kurz dostupný, či bude šířen e-mailem či jinou, Poskytovateli vyhrazenou formou. Po přihlášení s využitím přístupových údajů bude digitální obsah (online kurz) dodán zpřístupněním členské sekce či v rámci jiné platformy, a to obvykle ve lhůtě tří dnů po zaplacení, není-li stanoven konkrétní den spuštění kurzu. Je-li to s ohledem na návaznost obsahu efektivní, budou jednotlivé lekce zpřístupňovány postupně, dle harmonogramu Poskytovatelů, případně Poskytovatelé mohou stanovit konkrétní datum zahájení on-line kurzu pro jeho účastníky. Není-li na stránkách Poskytovatelů stanoveno jinak, Poskytovatelé obsah online kurzů obvykle
neaktualizují.

 

E-booky a další materiály ke stažení
V případě digitálního obsahu, který se stahuje z webového prostředí, zašlou Poskytovatelé zákazníkům odkazy a další přístupové údaje, na jejichž základě jim bude umožněno si zakoupený produkt stáhnout. Podmínkou k zaslání takovýchto odkazů či přístupových údajů je plná úhrada ceny takovéhoto digitálního obsahu. Není-li na stránkách Poskytovatelů stanoveno jinak, Poskytovatelé obsah e-booků obvykle neaktualizují.

 

Digitální obsah poskytovaný za osobní údaje („magnet“)

Těmito obchodními podmínkami se řídí také právní poměry mezi Poskytovateli a zákazníkem, pokud Poskytovatelé poskytnou digitální obsah za osobní údaje namísto odměny (a Poskytovatelé pak tyto údaje zpracovávají i pro jiné účely než poskytnutí digitálního obsahu nebo splnění svých zákonných povinností).

 

Pořizování záznamů
Zákazník bere na vědomí, že v případě, bude-li součástí zakoupené služby či digitálního obsahu skupinová online lekce či online workshop, probíhající prostřednictvím digitální platformy (Zoom apod.), jsou Poskytovatelé oprávněni z takovéto lekce či workshopu pořídit záznam a ten použít pro své další účely vč. jeho šíření prostřednictvím sítě internet či e-mailu v rámci svých podnikatelských aktivit. Informace o této skutečnosti je uvedena taktéž v Zásadách ochrany osobních údajů Poskytovatelů, kde je zákazník informován o způsobech zpracování osobních údajů Poskytovateli jako správci osobních údajů.

 

3) Dodání zboží

i) Přechod vlastnictví ke zboží přechází až po úplné úhradě kupní ceny, do té doby se sjednává výhrada přechodu vlastnictví a zboží do úplně úhrady kupní ceny zůstává vlastnictvím Poskytovatele. V případě zboží zhotovovaného na zakázku (a to i v případě, že je toto plnění součástí jiné služby) je zákazník povinen k úhradě sjednané ceny daného produktu v okamžiku potvrzení objednávky, a to z důvodu rezervace času a zahájení výroby zboží pro zákazníka na míru dle jeho požadavků.

ii) Společně s kupní cenou je zákazník povinen zaplatit Poskytovateli také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Zákazník je povinen také uhradit dopravu zboží. O výši ceny dopravy a případně dalších nákladů spojených s balením a dodáním zboží Poskytovatel informuje prostřednictvím svých stránek či objednávkového formuláře.

iii) Poskytovatel může umožnit volbu dopravy zboží, případně stanoví jediného dopravce zboží. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

iv) Je-li Poskytovatel podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené zákazníkem v objednávce, je zákazník povinen převzít zboží při dodání.

v) V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

vi) Při převzetí zboží od přepravce je zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí zákazník zásilku od přepravce převzít.

 

4) Společná pravidla

a) Poskytovatelé výslovně stanovují, že v případě zakoupení „balíčku“ či jinak zvýhodněného či zvlášť sestaveného produktu sestávajícího ze zboží, služeb, konzultací, digitálního obsahu vč. předplatitelských klubů a obdobných služeb se v případě nevyčerpání všech součástí z důvodů na straně zákazníka uhrazené prostředky za tyto součásti balíčku nevrací; cena je stanovená za balíček, nikoliv za jeho (dosud vyčerpané) části.

 

b)V případě, že Poskytovatelé pro čerpání některých služeb vytvoří pro své zákazníky uživatelské účty, je zákazník v takovém případě povinen dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích ke svému členskému účtu a neumožnit jejich použití třetím osobám. Zákazník se dále zavazuje udržovat údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé.

 

c)Poskytovatelé si vyhrazují právo vyloučit zákazníka z účasti v online kurzu vč. účasti ve facebookových skupinách Poskytovatelů či ze vzdělávací akcích vč. online skupinových setkání, webinářů apod., pokud zákazník narušuje fungování skupiny, průběh akce či setkání (např. nevhodným chováním, urážením ostatních účastníků apod.) a také pokud zázaník nabízí a poskytuje výuku technik a praktik nabytých v kurzu či kurzech, které u poskytovale absolvoval. V případě vyloučení z důvodů uvedených v tomto odstavci nemá zákazník nárok na vrácení zaplacené ceny.

 

d)V případě skupinových akcí si Poskytovatelé vyhrazují právo zrušit takovou akci při nižším počtu přihlášených či zásahu vyšší moci.

 

e)Poskytovatelé si vyhrazují právo poskytovat objednané služby či digitální
obsah pouze po dobu stanovenou v popisu konkrétní služby, digitálního obsahu, kdy uvedená doba plyne od zaplacení objednávky Zákazníkem. V případě okolností na straně Poskytovatelů, které spočívají v potřebě prodloužit poskytování doby objednané služby, jsou Poskytovatelé oprávněni dobu poskytované služby prodloužit.

VII. Odstoupení od smlouvy

1. Poskytovatelé jsou oprávněni od smlouvy odstoupit, jestliže není možné z objektivních důvodů službu či digitální obsah za původních podmínek poskytnout, plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním, v případě podstatného porušení těchto podmínek, smlouvy či nevhodném, urážejícím a podobném jednání při užití webu a dalších služeb Poskytovatelů zákazníkem. Odstoupení je účinné doručením oznámení zákazníkovi.

2. Poskytovatelé jsou oprávněni od smlouvy odstoupit také v případě, že zákazník poruší bod 3 v oddílu IX. těchto obchodních podmínek a šíří či kopíruje obsah kurzů, seminářů či ostatního digitálního obsahu poskytnutého Poskytovali, a to bez náhrady zákazníkem zaplacené částky.

3. Vzhledem k tomu, že v případě zakoupení digitálního obsahu Poskytovatelé zpřístupňují bezprostředně po uhrazení ceny zákazníkovi v postavení spotřebitele digitální obsah způsobem vylučujícím možnost navrácení plnění, v takovém případě není možné ze strany zákazníka od smlouvy odstoupit. Z důvodu těchto okolností hodných zvláštního zřetele je u digitálního obsahu a služeb nabízených prostřednictvím internetových stránek Poskytovatelů či jejich dalších internetových služeb vyloučena možnost odstoupit ve lhůtě do 14 dnů od smlouvy uzavřené způsobem na dálku a požadovat vrácení celé uhrazené ceny. Pokud to bude u některých produktů z řady digitálního obsahu Poskytovatelů s možností odstoupení od smlouvy jinak, tato skutečnost bude vždy v rámci jejich popisu na webu či v objednávce uvedena, případně bude uvedeno, jaká se poskytuje lhůta pro odstoupení od smlouvy zákazníkovi.

4. Zákazník v postavení spotřebitele je dále oprávněn od smlouvy na poskytnutí digitálního obsahu uzavřené způsobem na dálku odstoupit v případě, nedodají-li Poskytovatelé digitální obsah bezodkladně po jeho zaplacení nebo v dodatečné lhůtě stanovené zákazníkem. Zákazník může od smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty jen v případě, že je z prohlášení Poskytovatelů nebo z okolností zjevné, že Poskytovatelé digitální obsah neposkytnou anebo vyplývá-li z ujednání stran nebo z okolností při uzavření smlouvy, že je plnění v určeném čase nezbytné. Výslovně se však stanovuje, že toto ujednání se nepoužije v případě tzv. předprodejů, kdy je stanoveno datum dodání plnění.

5. Pro zákazníka v postavení spotřebitele se dále v případě odstoupení od smlouvy uzavřené způsobem na dálku pro nákup zboží a služeb užijí ust. § 1829 a násl.

VIII. Odpovědnost za vady

 1. Zákazník je oprávněn uplatnit svá práva vznikající z vadného plnění, a to v případě, vykazuje-li produkt vadu či jiný rozpor s jeho objednávkou. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ust. § 1914 – 1925 občanského zákoníku. U služeb pak také § 2099 až 2112 občanského zákoníku a pro zákazníky, kteří jsou v postavení spotřebitele, pak také § 2158 až 2160 občanského zákoníku, kdy se v souvislosti s ust. § 2615 použijí u služeb přiměřeně uvedená ustanovení jako u kupní smlouvy. U digitálního obsahu pak ustanoveními § 2389a – 2389s občanského zákoníku a pro zákazníky v postavení spotřebitele pak také ustanoveními i § 2389g až 2389s občanského zákoníku.
 2. Poskytovatel odpovídá za to, že produkt při převzetí nevykazuje vady. S ohledem na osobní charakter některých služeb energetického charakteru je možné vytknout vadu jen z důvodu, že by poskytnutá služba neodpovídala popisu služby na stránkách Poskytovatele. Vadu je povinen zákazník uplatnit u Poskytovatele emailem bezodkladně po jejím zjištění na e-mailovou adresu info@andreamacalikova.cz. Vadu lze zákazníkem v postavení podnikatele vytknout při převzetí plnění. Vadu lze zákazníkem v postavení spotřebitele vytknout v maximální zákonné objektivní reklamační lhůtě šesti měsíců od převzetí předmětu plnění, u spotřebního zboží činí tato reklamační lhůta 24 měsíců od převzetí předmětu plnění. Vadu krytou zárukou lze vytknout nejpozději v reklamační lhůtě určené délkou záruční doby, pokud je záruční doba delší než šest měsíců, u spotřebního zboží je právě 24 měsíců, nestanoví-li ji výslovně Poskytovatel delší.
 3. Zákazník může požadovat odstranění vady, přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy. Volbu vyřešení reklamace provede zákazník. Zákazník však není oprávněn od smlouvy odstoupit, jedná-li se o vadu nevýznamnou.
 4. Stanovuje se v souladu se zákonem, že přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou produktu bez vady a vadného produktu, který byl zákazníkovi poskytnut. Má-li být produkt poskytován po určitou dobu, zohlední se doba, po kterou byl poskytován vadně.
 5. Peněžité částky, které má Poskytovatel z důvodu vadného plnění vydat zákazníkovi, ať už z titulu poskytnutí přiměřené slevy či pokud zákazník odstoupí od smlouvy, vrátí Poskytovatel na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy zákazník uplatnil u Poskytovatele příslušné právo z vadného plnění.
 6. Stanovuje se lhůta 30 dnů pro vyřešení nároků zákazníka z titulu odpovědnost za vady, s tím, že Poskytovatel je povinen zákazníka do konce této lhůty vyrozumět o výsledku reklamačního řízení a v případě, není-li možné v této lhůtě nároky zákazníka vyřešit, je třeba mu o tom předem poskytnout informaci a ve lhůtě 30 dnů jej o průběhu reklamačního řízení informovat.

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Poskytovatelé poskytují službu v rozsahu a způsobem uvedených v popisu služeb.
 2. Poskytovatelé neodpovídají za to, že po využití jí poskytované služby získá zákazník finanční či osobní či zdravotní prospěch nebo jiné konkrétní výhody a výsledky.
 3. Poskytovatelé jsou autorem a vykonavatelem autorských práv k službám a produktům a digitálnímu obsahu, webům a jejich jednotlivým součástem, mají-li charakter autorského díla, není-li v rámci webů uvedeno jinak. Poskytovatelé jsou autorem a vykonavatelem autorských práv k součástem online produktů, mají-li charakter autorského díla. Užití díla bez souhlasu Poskytovatelů či jakýkoliv jiný neoprávněný výkon práv k dílům je zakázán. Tento zákaz znamená zejména zamezení nedovoleného kopírování, přebírání a šíření a dalšího neoprávněného nakládání s weby, články, online záznamy, audiovizuálními díly a další.
 4. Poskytovatelé používají v rámci své internetové prezentace recenze skutečných zákazníků svých služeb a digitálního obsahu, které získali od těchto zákazníků buďto na základě jejich spontánních písemných reakcí vůči Poskytovatelům nebo na vyžádání po využití služby či po konzumaci digitálního obsahu. Pro získání recenze Poskytovatelé oslovují vždy konkrétní
  (platící) zákazníky. Recenze nejsou upravovány, Poskytovatelé si pouze
  vyhrazují právo je z redakčních důvodů zkrátit či upravit gramatické nebo
  stylistické chyby.
 5. Spory vyplývající ze smlouvy uzavřené mezi Poskytovateli a zákazníkem řeší obecné soudy. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů (ADR) ze smlouvy je příslušná: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je rovněž možné využít při řešení sporů mezi Poskytovatelem a zákazníkem ze smlouvy, v případě, jedná-li se o spotřebitelský spor.
 6. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě uzavřené mezi Poskytovateli a zákazníkem. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními všeobecných obchodních podmínek.
 7. Ustanovení o ochraně osobních údajů a nakládání s cookies naleznete v dalších sekcích webu Poskytovatelů.
 8. Znění těchto všeobecných obchodních podmínek mohou Poskytovatelé měnit či doplňovat a tyto změny jsou účinné zveřejněním nových všeobecných obchodních podmínek (jejich změn) na webu Poskytovatelů. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 9. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 10. Věci těmito podmínkami neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a v případě, je-li zákazník v postavení spotřebitele, také ujednání zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti k 9. 5. 2024, kdy byly zveřejněny na stránkách www.andreamacalikova.cz . Dřívější obchodní podmínky k nahlédnuti ZDE.

 

Andrea Máčalíková
Cesta vnitřní svobody s.r.o.